Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa:
3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie:
3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie:
3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych- Go to Brand
 
Numer projektu: POIR.03.03.03-12-0005/18
Tytuł projektu: "Rozwój wolumenu eksportowego polskiej marki produktowej ZAGRODA Sp. z o.o. Sp.k. poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych."
Cele i efekty realizacji projektu:
Celem realizacji przedmiotowego projektu jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności marki Zagroda poprzez dalszą internacjonalizację jej działalności. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na umocnienie pozycji Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to miało pozytywny wpływ także na promocję polskiego sektora maszyn dla rolnictwa oraz Marki Polskiej Gospodarki.
Wartość projektu: 523 500,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 392 625,00 PLN
 
Numer projektu: POIR.03.03.03-12-0072/19
Tytuł projektu: "Wsparcie rozwoju działalności eksportowej firmy ZAGRODA Sp.z o.o. Sp. k."
Cele i efekty realizacji projektu:
Celem realizacji przedmiotowego projektu jest pogłębienie internacjonalizacji prowadzonej działalności na bazie udziału w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze zarówno wystawcy jak i odwiedzającego. Realizacja działań objętych zakresem rzeczowym projektu przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności marki produktowej, pozyskania nowych kontrahentów, zwiększenie osiąganych korzyści finansowych materializujących się na bazie osiągnięcia określonej wartości przychodów ze sprzedaży produktów na eksport oraz podpisaniu kontraktów biznesowych. 
Wartość projektu: 549 600,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 412 200,00 PLN
 
Numer projektu: POIR.03.03.03-12-0014/20
Tytuł projektu: "Wzrost rozpoznawalności marki ZAGRODA na arenie międzynarodowej."
Cele i efekty realizacji projektu:
Celem realizacji przedmiotowego projektu jest intensyfikacja działalności związanej z internacjonalizacją, w tym zwiększenie rozpoznawalności marki produktowej, pozyskanie nowych kontrahentów oraz budowanie podwalin dla długofalowych relacji biznesowych. Wymiernym efektem prowadzonych działań będzie osiągnięcie docelowej wartości przychodów ze sprzedaży produktów na eksport oraz podpisanie kontraktów z zagranicznymi kontrahentami. Działania objęte projektem wpisane w długoterminową strategię rozwoju firmy mają na celu ugruntowanie pozycji na rynkach zagranicznych i umocnienie marki produktowej postrzeganej przez pryzmat jej wysokiej jakości i unikatowości. 
Wartość projektu: 340 500,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 170 250,00 PLN